Toanielferiening
Aldegea

Op 'e Nij Bigoun

Spilers Lang Sille Se Libje

Rolferdieling:

Spilers:    
Jan Veenstra - Ben
Femke de Boer - Vera
Geert van der Heide - Oene
Fardau Cruiming - Tryntsje
Wimke Welling - Lysbeth
Ynstekster: Jellie van der Heide
Lûd en ljocht: Frederik van Dijk
Grime: Aaltsje de Jong-Jongsma
Omballingen: Annemarie Ossendrijver
  Tineke van der Glas
  Michiel Looijenga
Klaaiing: Lutske de Boer
Dekôr: Jan Vaatstra
  Frits Frietema
  Bartele de Boer
Foto's: Lutske de Boer
Gearstalling: Bartele de Boer
Printwurk: Donkel en Donkel
Rezjy: Brecht Wassenaar