Toanielferiening
Aldegea

Op 'e Nij Bigoun

In Saaklike Affêre 2017

 

In Saaklike Affêre

in blijspul skreaun troch Alan Ayckbourn.
Oarspronklike titel is: “How The Other Half Loves”.

 

Bouwe hat in slûperke makke mei Fokje, de frou fan syn baas. As harren echtgenoaten nitelige fragen stelle, betinke se gau in aliby. Bouwe wie by Willem en Fokje by Maaike. Oant safier neat oan ‘e hân. Mar dan komme Willem en Maaike ynienen hiel gesellich op besite. En dan is it: rêde wat der noch te rêden falt… In saaklike affêre is in ûnwjersteanbere geastige relaasjekomeedzje, wêryn’t de perikelen fan trije echtpearen op in orizjinele manier mongen wurde. Ayckbourn lit him yn dit stik fan syn meast humoristyske kant sjen en dat moat wol in net te missen foarstelling wurde. In top teaterjûn! In saaklike affêre is in geastige relaasjekomeedzje, wêryn’t de perikelen fan trije echtpearen op in orizjinele manier mongen wurde.

 

Affiche 2017 In Saaklike affere

 

Rolferdieling:

Spilers:    
Bea Vaatstra - Fokje de Vries
Michiel Looijenga - Frans de Vries
Martha Tabak - Thea de Jong
Jan Veenstra - Bouwe de Jong
Femke de Jong - Maaike van Eysinga
Bartele de Boer - Willem van Eysinga
Ynstekster: Wimke Welling
Lûd en ljocht: Frederik van Dijk
Grime: Anja Feikema
Omballingen: Annemarie Ossendrijver
  Jellie van der Heide
  Tineke van der Glas
Rezjy: Arnold Dijkstra