Toanielferiening
Aldegea

Op 'e Nij Bigoun

Dûbel op 2016

 

"Dûbel op" (Jon van Eerd)

 

Hector Vermeulen is sjirurch en chef de klinyk yn de Unlimited Beauty and Health klinyk, Hy runt de klinyk tegearre mei Valerie Kreukwijk. Hector is in trochtrape fint en nimt it net sa nau mei de moraal, hy giet oer liken om syn foardiel mar oeral út te heljen…
In wrâldskokkende útfiening fan syn hân sil syn namme definityf op de kaart sette.
Mar dan rint alles mis. Gelokkich is dêr de sullige twillingbroer Harrie.
Dy sil dan de skuld fan alle behannelingen dy’t mislearje op him nimme moatte.
Mar de broer liket noch ûnnoazeler as yn earste ynstansje tocht waard en hy soarget der foar dat alles yn it hûndert rint.
Ek in ambisjeuze sjoernaliste komt yn it fermidden om har eigen “Watergate” skandaal te sykjen.…


Dubbel op. In klucht in twee bedrijven

Toneelvereniging “op `e nij Bigoun” speelt de klucht “Dubbel op” van Jon van Eerd.

Korte samenvatting fan het stuk:

Hector Vermeulen is chirurg en chef van de Unlimited Beauty en Health kliniek. Hij runt de kliniek samen met Valerie Kreukwijk. Hector is een onbetrouwbare vent en neemt het niet zo nauw met de moraal, hij gaat over lijken om zijn voordeel maar overal uit te halen…
Een wereldschokkende uitvinding van zijn hand zal zijn naam definitief op de kaart zetten.
Maar dan loopt alles mis. Gelukkig is er de onnozele tweelingbroer Harrie. 
Die zal dan de schuld van alle behandelingen die misgaan op zich moeten nemen.
Maar de broer lijkt nog onnozeler als in eerste instantie gedacht werd en hij zorgt er voor dat alles in het honderd loopt.
Ook een ambitieuze journaliste komt in het milieu om haar eigen “Watergate” schandaal te zoeken.…


Rolferdieling:

Spilers    
Bartele de Boer - Hector Vermeulen
Annemarie Ossendrijver - Valerie Kreukwijk
Michiel Looijenga - Jacques de Kring
Tineke van der Glas - Mieke de Kring
Jan Veenstra - Dennie Klein
Geartsje Kuipers - Tanja Bril
Bartele de Boer - Harrie Vermeulen
Rezjy: Arnold Dijkstra

Dubel Op blaadje pagina 1

Dubel Op blaadje pagina 2

Dubel Op blaadje pagina 3

Dubel Op blaadje pagina 4

Dubel Op blaadje pagina 5

Dubel Op blaadje pagina 6